Pandosearch is een handelsnaam van ENRISE B.V. Derhalve is de privacyverklaring van Enrise B.V., gevestigd aan de Euroweg 20, 3825 HD te Amersfoort, van toepassing. 

Introductie

Enrise respecteert je privacy en verwerkt je gegevens alleen in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Dit privacy statement is het uitgangspunt voor de verwerking van alle gegevens die voortkomen uit het gebruik van deze website door jou als gebruiker. Bij het bezoek aan pandosearch.com kan Enrise B.V. jouw gegevens verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt nadat je een formulier invult of geanonimiseerd op basis van cookies.


Contactgegevens

Euroweg 20, 3825 HD Amersfoort, Nederland

Telefoon: 088-5553300
Website: pandosearch.com / enrise.com

BTW NL818048992B01
KvK 32124106


Privacy wetgeving

In Nederland gelden er speciale wetten die jouw privacy en persoonsgegevens beschermen. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook Enrise B.V. en haar opdrachtgevers moeten zich aan de geldende privacy wetgeving houden als wij jouw persoonsgegevens verwerken. Alle (persoonlijke) gegevens die door Enrise B.V. of haar opdrachtgevers worden verzameld via bijvoorbeeld telefoon, websitegebruik (klikgedrag), aanvraagformulieren, en op andere manieren vrijwillig verkregen persoonsgegevens, mogen alleen worden verwerkt als daar een juridische basis voor is (een wettelijke grondslag). Wettelijke grondslagen zijn o.a. instemming van de medewerker, uitvoering van een overeenkomst of ter nakoming van een wettelijke verplichting.  

Functionaris Gegevensbescherming Enrise B.V.

Enrise B.V. en haar medewerkers respecteren de privacy wetgeving. Enrise B.V. heeft een team Gegevensbescherming. De mensen in dit team zijn bereikbaar op e-mailadres privacy@enrise.com.

Wettelijke grondslag voor gebruik persoonsgegevens door Enrise B.V.?

Enrise B.V. beheert en verwerkt persoonsgegevens van (voormalig) medewerkers, van opdrachtgever en in de rol van verwerker in diverse (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats in het kader van:

 • uitvoering arbeidsovereenkomst
 • uitvoering pensioenregeling 
 • uitvoering verzekeringsovereenkomst 
 • uitvoering klanttevredenheidsonderzoek
 • telefoongesprekken

De wettelijke grondslagen zijn hiervoor:

 • uitvoering overeenkomst (dit betreft uitvoering arbeidsovereenkomst, vermogensbeheer en uitvoering verzekeringsovereenkomst); zonder het verwerken van jouw gegevens is het niet mogelijk voor ons deze overeenkomsten uit te voeren en contact met u op te nemen);
 • nakoming wettelijke verplichting (dit betreft de uitvoering van de pensioenregeling of Wet op de Loonbelasting; zonder het verwerken van jouw gegevens is het niet mogelijk voor ons om jouw pensioenregeling uit te voeren, contact met u op te nemen);
 • objectieve rechtvaardiging (dit betreft de uitvoering van het klanttevredenheidsonderzoek, cameratoezicht, telefoongesprekken, voor statistische doeleinden en om te kunnen reageren op jouw vraag, suggestie of klacht); en
 • Toestemming (om de nieuwsbrief te ontvangen).

N.B. Enrise B.V. verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Wij verwerken jouw gegevens niet voor marketingdoeleinden.

Welke gegevens verwerkt Enrise B.V.?

Enrise B.V. vraagt je bij gebruik van de website geen persoonsgegevens. We verwerken alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. We vragen om persoonsgegevens op het moment dat je een formulier invult. Formulieren op onze website zijn er onder andere voor;

 1. Het inschrijven voor nieuwsbrieven
 2. Informatie en offerte aanvragen voor een van onze producten of diensten
 3. Aanmeldingen voor cursussen, workshops, trainingen en andere events. 
 4. Vacatures

Gegevens die we in die formulieren uitvragen zijn onder andere;

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam

Het is mogelijk dat we voor een bepaald formulier extra gegevens nodig hebben dan hierboven genoemd. We zullen in dat geval expliciet aangeven voor welk doel we dat persoonsgegeven gebruiken.

Als verwerker van opdrachtgevers van Enrise B.V.:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Salarisgegevens
 • Dienstverband gegevens (bv. aantal werkuren, naam werkgever(s))
 • Soort(en) regeling(en) waar u aan meedoet (bv. pensioen, verzekering of cao-regeling)
 • Financiële gegevens (bv. IBAN, betaalwijze en debiteurengegevens)
 • Gegevens over verwantschap(pen) (bv. informatie over jouw (ex-)partner en/of kinderen)
 • Huwelijksgegevens (bv. huwelijksakte, samenlevingsovereenkomst)
 • Gegevens over jouw uitkeringen/aanspraken
 • Gegevens uit rechtstreeks contact
 • Contactgegevens werkgever 
 • IP-adressen
 • Telefoongesprekken

Als verwerkingsverantwoordelijke van Enrise B.V.

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Salarisgegevens
 • Dienstverband gegevens (bv. aantal werkuren)
 • Soort(en) regeling(en) waar u aan meedoet (bv. pensioen, verzekering of cao-regeling)
 • Financiële gegevens (bv. IBAN)
 • IP-adressen
 • Paspoortnummers

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Enrise B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@enrise.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel gebruikt Enrise B.V. jouw gegevens?

Enrise B.V. vindt dat gegevens van of over jou jouw eigendom zijn. Daarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij of jouw werkgever deze aan ons of onze opdrachtgevers heeft verstrekt, of waarvoor wij de gegevens van je hebben verzameld. Hieronder beschrijven wij deze doelen.

bij opdrachtgevers

 • Om overeenkomsten te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld jouw pensioenovereenkomst of de verzekeringsovereenkomst van jouw werkgever.
 • Om aan de verplichtingen uit de wet te voldoen, bijvoorbeeld de Pensioenwet of de Wet op de Loonbelasting;
 • Om te kunnen reageren op jouw vraag, suggestie, klacht.
 • Wanneer je hebt aangegeven een nieuwsbrief van ons te willen ontvangen. 
 • Om je van informatie te voorzien over onze producten en diensten naar aanleiding van je aanvraag.
 • Om je op te nemen in onze gastenlijst na aanmelding voor ons kwartaallijkse evenement CodeCuisine®LIVE.
 • Om met je te communiceren over de training of workshop waarvoor je je hebt aangemeld. 
 • Om contact met je op te nemen voor een sollicitatiegesprek.
 • Om analyses te doen ten behoeve van statistische doeleinden. Voor statistische doeleinden worden jouw gegevens is geaggregeerde vorm vastgelegd. Hierdoor is het niet mogelijk om jouw individuele gedrag te herleiden uit deze informatie.

Medewerkers van Enrise B.V.

 • Om de arbeidsovereenkomst tussen jou en Enrise B.V. uit te voeren
 • Ter uitvoering van vermogensbeheer
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Cameratoezicht
 • Telefoongesprekken

Geautomatiseerde besluitvorming

Enrise B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Enrise B.V.) tussen zit.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Jouw gegevens zijn jouw eigendom. Daarom gaat Enrise B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw gegevens en verwerken wij die volgens de eisen uit de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens op een adequaat en passend niveau beveiligen. Daarnaast bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking van de onder eerder genoemde doeleinden. Ook zijn opgeslagen gegevens uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Enrise B.V. voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. Wij zorgen er voor dat derden geen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons team Gegevensbescherming via privacy@enrise.com.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Enrise B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld zijn. Als de wet Enrise B.V. verplicht om gegevens te bewaren zal Enrise B.V. zich hieraan houden (bv. fiscale wetgeving of de Pensioenwet). Tenslotte kunnen wij gegevens ook langer bewaren met het oog op archivering. In dat geval treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen om jouw privacy te beschermen.

 • uitvoering arbeidsovereenkomst (Enrise B.V.), de gegevens worden 2 jaar na uitdiensttreding verwijderd. Sollicitatiegegevens worden na 4 weken verwijderd en 1 jaar indien hier toestemming voor gegeven is.
 • cameratoezicht (Enrise B.V.), de gegevens worden 4 weken bewaard.
 • uitvoering pensioenregeling (opdrachtgevers), de gegevens worden 7 jaar nadat de laatste nabestaande is overleden bewaard.
 • uitvoering verzekeringsovereenkomst (opdrachtgevers), de gegevens worden 7 jaar na beëindiging van de verzekering verwijderd.
 • uitvoering klanttevredenheidsonderzoek (opdrachtgevers), de gegevens worden 1 jaar bewaard.

Verstrekt Enrise B.V. jouw persoonsgegevens aan derden?

Nee. Enrise B.V. stelt jouw persoonsgegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden tenzij: 
1. wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens te verstrekken bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank of toezichthouders.
2. dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst

Enrise B.V. houdt zich hierbij aan de verplichtingen en eisen die de privacy wetgeving hieraan stelt. Dat betekent dat wij jouw gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen voor commerciële doeleinden of doorverkopen en ook dat er geen doorgifte plaatsvindt van jouw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Met de derde partijen met wie wij samenwerken voor het verwerken van jouw gegevens sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Enrise B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Kloppen jouw gegevens?

Enrise B.V. vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken juist zijn. In opdracht van onze opdrachtgevers controleren wij de juistheid van jouw gegevens bij externe instanties zoals de Basis Registratie Personen (BRP) of bij het UWV. Daarnaast ligt de verantwoordelijkheid voor controle over jouw persoonsgegevens ook bij u. U kunt jouw gegevens (via jouw werkgever) laten aanpassen. U heeft te allen tijde recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Als jouw persoonsgegevens onjuistheden bevat, onvolledig zijn of anderszins in strijd zijn met de wet, heeft u het recht om Enrise B.V. of haar opdrachtgevers te verzoeken om jouw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

Cameratoezicht binnen Enrise B.V.

Op het kantoor van Enrise B.V. te Amersfoort zijn beveiligingscamera’s geïnstalleerd. Deze zijn bedoeld om de (sociale) veiligheid van onze medewerkers en bescherming van eigendommen te verhogen. De beelden worden niet bewaard en worden niet gebruikt en/of uitgelezen indien daar geen aanleiding toe is. De beelden worden niet beschikbaar gesteld aan derden.

Cookies

Enrise B.V. gebruikt op haar website functionele en analytische en tracking cookies. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Hieronder worden deze cookies nader uitgelegd.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website zo goed mogelijk te laten werken. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Analytische cookies

Via analytische cookies kunnen we informatie bijhouden over het bezoek aan de website. Hierdoor kunnen we het gebruiksgemak van de website verbeteren. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Toestemming

We zijn verplicht toestemming te vragen voor cookies die invloed hebben op de privacy van de gebruiker van de website. Tenzij:

 • we cookies gebruiken die uitsluitend ten doel hebben de (technische) communicatie op de website goed te laten verlopen;
 • cookies strikt noodzakelijk zijn om een door de gebruiker van de website gevraagde dienst te leveren;
 • we cookies gebruiken om de kwaliteit of de effectiviteit van de website te meten en die geen of geringe gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker.

Cookies uitschakelen

Via de browserinstellingen op jouw computer kun je geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies uitschakelen. De wijze waarop verschilt per browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera). Meer informatie vind je in de instellingen van jouw browser. Het is mogelijk dat de website niet optimaal functioneert als je ervoor kiest de cookies op de website uit te schakelen.

 • Voorbeeld 1: In een artikel waarbij een Youtube-video is opgenomen wordt de video niet getoond.
 • Voorbeeld 2: Onderaan artikelen staan knoppen om het artikel te delen op sociale media. De knoppen zijn alleen zichtbaar als cookies actief zijn.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Wij gebruiken hun tools om onze site en dienstverlening te verbeteren en het gebruik van enrise.com voor jou te verbeteren. Hieronder een overzicht:

Cookie: WordPress

 • Naam: wordpress**
 • Functie: We gebruiken WordPress voor het beheren en tonen van content op de website. De functionele cookies zorgen voor een correcte werking van de site tijdens je bezoek. Na je bezoek wordt de WordPress-cookie-informatie gewist.
 • Bewaartermijn: tot einde bezoek

Cookie: Google Analytics

 • Naam: _gid, _ga, _gat
 • Functie: We gebruiken Google Analytics voor het meten van websitebezoek. Zo zien we hoeveel bezoekers er zijn, welke pagina’s wel of niet worden bezocht. Op basis daarvan kunnen we de site verbeteren voor toekomstige bezoekers.
 • Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Hotjar

 • Naam: _hj***
 • Functie: We gebruiken Hotjar om kijk- en klikgedrag op de site te analyseren en op basis daarvan de layout van de website te verbeteren, zodat je sneller je weg vindt. Dat doen we tijdelijk nadat we nieuwe pagina’s of functies aan de site hebben toegevoegd en willen zien hoe en of die nieuwe functies worden gebruikt ten opzichte van de vorige versies.
 • Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: SalesFeed

 • Naam: sfsid
 • Functie: Aan deze website site is software van SalesFeed gekoppeld. Met SalesFeed worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. SalesFeed verwerkt IP-adressen van Nederlandse organisaties die deze website bezoeken die worden gekoppeld aan een database met bedrijfsgegevens. 
 • Bewaartermijn: 30 minuten

Cookie: Youtube

 • Naam: diverse
 • Functie: We gebruiken Youtube om video’s op pagina’s en in blogartikelen op te nemen.
 • Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Vimeo

 • Naam: vuid
 • Functie: We gebruiken Vimeo om video’s op pagina’s en in blogartikelen op te nemen.
 • Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Optin Hound

 • Naam: opt-in-hound**
 • Functie: We gebruiken Optin Hound voor de inschrijfformulieren van onze nieuwsbrief CodeCuisine® Monthly. Na wegklikken van de formulierbalk wordt deze voorkeur voor zeven dagen opgeslagen in een cookie.
 • Bewaartermijn: 7 dagen

Cookie: Facebook

 • Naam: _fbp
 • Functie: We gebruiken Facebook om statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen te genereren.
 • Bewaartermijn: 3 maanden

Informatie, inzage en correctie van jouw gegevens

Enrise B.V. is altijd bereid om je inzicht te geven in welke informatie wij als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van jouw verzamelen en met welk doel. Je kunt dit verzoek bij Enrise B.V. doen als je medewerker van Enrise B.V. bent. Je kunt daarnaast altijd inzicht krijgen in jouw gegevens die door Enrise B.V. worden verwerkt en deze gegevens laten aanpassen of laten verwijderen. Daarnaast kun je Enrise B.V. ook vragen om de verwerking van jouw gegevens te beperken als dit mag volgens de geldende privacywetgeving. Ook kun je bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens door Enrise B.V.. Wil je gebruik maken van een van deze mogelijkheden? Vraag dit dan schriftelijk aan via privacy@enrise.com. (let op: om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, moet je het verzoek indienen met het e-mailadres waarmee je bij ons bekend bent. Enrise zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.).

Je kunt door daartoe een verzoek sturen om (in beginsel gratis) jouw onderstaande rechten uitoefenen:

 • recht op toegang tot de persoonsgegevens die de Enrise B.V. van jou verwerkt;
 • recht om jouw persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer accuraat zijn;
 • recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen, onder andere nadat de toepasselijke bewaartermijn is verlopen;
 • recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens; en
 • recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken (indien toestemming de grondslag is voor de verwerking).

Rechten van betrokkenen

De hierboven genoemde privacy rechten kunnen alleen ingeroepen worden door de betrokkene. Dat is de persoon over wie persoonsgegevens worden verzameld. Je kunt deze rechten dus alleen inroepen met betrekking tot je eigen gegevens. Daarom is het erg belangrijk om je als verzoeker te laten identificeren.

Klacht indienen

Als een betrokkene het niet eens is met de wijze waarop Enrise zijn persoonsgegevens verwerkt kan hij daarover een klacht indienen. Enrise moet deze klacht in behandeling nemen en binnen zes weken een reactie geven. In deze reactie moet de betrokkene erop gewezen worden dat wanneer hij niet tevreden is met de afhandeling van de klacht, hij een klacht in kan dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Recht van inzage

Iedereen kan Enrise vragen om inzage in de persoonsgegevens die Enrise over hem verwerkt. Enrise moet dan al zijn applicaties nagaan (en eventueel andere bestanden) om boven tafel te halen welke persoonsgegevens zij verwerken. 

Verzoeker moet zich eerst identificeren, bij voorkeur door met een identiteitsdocument langs te komen. Daarna wordt aan de verzoeker een overzicht verstrekt, waarin is opgenomen:

 • Welke persoonsgegevens Enrise verzamelt;
 • Waarom Enrise die gegevens verzamelt;
 • Hoe lang Enrise de persoonsgegevens bewaart;
 • Indien van toepassing: aan welke organisaties Enrise de persoonsgegevens doorgeeft.
 • Welke privacyrechten mensen hebben: het recht om hun persoonsgegevens te laten wijzigen, aanvullen of wissen, om te vragen om minder persoonsgegevens te verwerken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens;
 • Dat mensen het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Indien van toepassing: van welke organisatie Enrise persoonsgegevens heeft ontvangen als zij deze niet zelf heeft verzameld bij de betrokken personen.

Na binnenkomst van het verzoek wordt binnen één maand een reactie gegeven op het verzoek. Als het een complex verzoek is kan deze termijn worden verlengd tot drie maanden (hiervan wordt de verzoeker wel binnen een maand na binnenkomst van het verzoek op de hoogte gesteld).

Recht op rectificatie en aanvulling

Betrokkene kan Enrise vragen om een persoonsgegeven dat Enrise over hem verwerkt te wijzigen of aan te vullen. Als er nog niet eerder contact is geweest met deze betrokkene moet hij zich weer eerst identificeren.
Wanneer Enrise een gegeven aanpast is zij ook verplicht om derde partijen die deze gegevens ook krijgen hiervan op de hoogte te stellen.

Recht op beperking van verwerking

Wanneer een betrokkene heeft aangegeven dat een bepaald persoonsgegeven niet juist is en daar wordt onderzoek naar gedaan, dan kan de betrokkene zich beroepen op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat gedurende het onderzoek het onderzochte gegeven niet aan derde partijen wordt verstrekt.

Recht op vergetelheid

Een betrokkene kan verzoeken om zijn gegevens geheel te verwijderen (vergeten te worden). Aan dit verzoek hoeft alleen tegemoet te worden gekomen als sprake is van een van de volgende situaties:

 • Niet meer nodig
 • Enrise heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt;
 • Intrekken toestemming
 • De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Dit is alleen relevant als de gegevens worden gebruikt voor direct marketing. 
 • Onrechtmatige verwerking
 • De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
 • De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
 • Kinderen
 • De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).

Recht op dataportabiliteit

Dit is het recht om gegevens over te (laten) dragen. Betrokkenen kunnen Enrise vragen om de persoonsgegevens die zij over hen heeft te ontvangen of te laten toesturen aan een andere organisatie, bijvoorbeeld een organisatie die dezelfde soort diensten levert als Enrise. Dit betreft alleen digitale gegevens die zijn verkregen met toestemming van de betrokkene of om een overeenkomst met betrokkene uit te voeren.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Enrise B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Als wij een aanpassing doen leest u dat op deze pagina. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen en zo op de hoogte te blijven van de inhoud van dit document. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd: september 2019.

Lees meer

Weten hoe we je gegevens beveiligen? Lees ons Databeveiligingsbeleid.
Wil je nu of in de toekomst werken met Enrise? Lees ook onze Verwerkersovereenkomst in gewone taal.